In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Svenska psykoanalytiska föreningens utbildningsinstitut

Utbildning till psykoanalytiker

Svenska psykoanalytiska föreningen bedriver utbildning till psykoanalytiker via sitt utbildnings-institut.

Nästa utbildningsstart är planerad till hösten 2017.

Vi öppnar nu för nya ansökningar: sista ansökningsdag 31 augusti 2016

Behörig att söka är den som vid utbildningens start erhållit läkarexamen, psykologexamen, legitimation som psykoterapeut eller som har en annan motsvarande akademisk examen (minst 180 hp) som institutet i det enskilda fallet bedömer vara tillfyllest och minst ett års erfarenhet av egen psykoanalys. För de övriga grupperna är egen psykoanalys önskvärd vid ansökningstillfället. Minst ett års klinisk erfarenhet krävs av de sökande som inte har läkarexamen, psykologexamen eller legitimation som psykoterapeut (se vidare under Utbildningsbestämmelserna).

.pdf Svenska psykoanalytiska institutets utbildningsbestämmelser kan laddas ner här.

Ansökningsförfarandet

De som bedöms vara behöriga ombeds att skicka in en levnadsbeskrivning. De behöriga kommer att intervjuas av två olika intervjuare. Intervjukostnad 800 kr/intervju. Institutet kommer att fatta beslut och informera de sökande om antagning. För ytterligare information är du välkommen att kontakta antagningskommitténs ordförande Kjell Weman, e-post: kjell.weman@tele2.se.

.pdf Ansökningsblankett kan hämtas här.
 

Hur är utbildningen upplagd?

Seminarieverksamhet: Den teoretiska utbildningen pågår i 4,5 år med seminarier en kväll i veckan f n på tisdagar mellan kl 18:30–21:00. Under varje termin under de första åren finns även ett fördjupningsseminarium på lördagar i Freuds fall. Seminarieutbildningen grundar sig på Freuds teori och dess utveckling i den s k brittiska traditionen. Under de tre första terminerna introduceras grundläggande seminarier som syftar till att förbereda för det egna kliniska arbetet med utbildningsfallen. Nytt för utbildningen är att man under termin två har psykoanalytiska konsultationer under handledning.
Under termin två till sex löper tematiskt inriktade Freud-seminarier parallellt med att man fördjupar sig det egna psykoanalytiska arbetet vad gäller psykoanalytisk teknik och diagnostik.
Mer renodlade kliniska seminarier med falldragningar förekommer också. En termin i slutet av utbildningen ägnas även åt franska psykoanalytiska traditionen. I utbildningen ingår vetenskapsteori och forskningsmetodik och de två sista terminerna ägnas till stor del åt ett eget uppsatsarbete under handledning där den teoretiska och kliniska kunskapen ytterligare kan integreras. Parallellt med uppsatsarbetet kommer det att finnas möjlighet för seminariegruppen att fördjupa sig i valfria seminarier.

Institutet har inför den utbildning som börjar hösten 2015 omarbetat seminarieutbildningen, se Terminsöversikt. Bland annat kommer att ett nytt moment kring Psykoanalytiska konsultationer ingå som en förberedelse för det psykoanalytiska arbetet.

.pdf Terminsöversikt (exempel från 2015)

.pdf Schema och litteratur (exempel från vt-2013)

Psykoanalys under handledning: Under utbildningen bedriver man tre psykoanalyser under handledning. Ett av dessa fall kan vara en barn- eller ungdomsanalys. Institutet har också en utbildning i barn- och ungdomsanalys som kandidater under utbildning kan söka.

Kurs- och utbildningsplan samt utbildningsbestämmelser kan rekvireras från kansliet.

Övriga formella krav för att bli psykoanalytiker

  • Egen psykoanalys hos utbildningsanalytiker. För att den egna analysen skall gälla som en del av utbildningen skall kandidat ha genomfört utbildningsanalys hos utbildningsanalytiker. Institutet kan dock i vissa fall bevilja dispens från denna utbildningsbestämmelse.
  • Antagna som ej är legitimerade vid antagningstillfället förbinder sig att under utbildningen till psykoanalytiker avlägga examina som leder till legitimation som läkare resp. psykolog, eller ha annan akademisk examen som institutet finner tillfyllest.
  • Ett års vuxenpsykiatrisk erfarenhet samt ett halvt års barn- och ungdomspsykiatrisk dito. Den barn- och ungdomspsykiatriska erfarenheten kan ersättas med annan motsvarande erfarenhet.

Kostnader

Avgifter till seminarielärare samt avgift till Svenska psykoanalytiska föreningen uppgår till c:a 21 000 kr per år. Avgiften inkluderar moms 25 % på seminarieundervisningen. Därtill kommer kostnader för litteratur, handledararvode samt ev. kostnader för egen utbildningsanalys.

Medlemskap i Svenska psykoanalytiska föreningen

Efter avslutad utbildning kan kandidat söka medlemskap i föreningen. Den svenska föreningen har ett aktivt vetenskapligt program för medlemmar och kandidater. Det finns även ett rikt utbud av nordiska och internationella vetenskapliga konferenser om psykoanalys.

Svenska psykoanalytiska föreningen är ansluten till IPA, The International Psychoanalytical Association och dess utbildningsbestämmelser.

 

Institutsstyrelse

Rektor: Sören Broms

Sekreterare: Anna Fröberg

Handledarkommittén, ordf.: Arne Jemstedt

Antagningskommittén, ordf.: Kjell Weman

Seminariekommittén, ordf.: Annika Hirdman Künstlicher

Barn- och ungdomsanalyskommittén, ordf.: Daniela Montelatici Prawitz

Institutets mottagning: Christel Östfelt

 

Inloggning

För all information som hör till pågående utbildningar får alla deltagare tillgång till sidor som nås via inloggning.

Klicka på nyckeln för att logga in:

 
(samma som medlemsinloggning)
 

Reducerad kostnad

Personer som är intresserade av att för en lägre kostnad gå i psykoanalys 4 ggr/vecka kan få gå hos personer som utbildar sig vid Svenska psykoanalytiska föreningens Institut.

 

 

Copyright © Spaf 2016-05-12

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se